Privacyverklaring

 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2019.

 

1. De Uylenspiegel

 

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak De Uylenspiegel. De Uylenspiegel handelt altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De Uylenspiegel verkrijgt de persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan De Uylenspiegel verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan De Uylenspiegel je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening. 

 

2. Verzamelde gegevens

 

De Uylenspiegel verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Gezinssamenstelling;
 • Medische gegevens;
 • School;
 • Huisarts;
 • (Voorgaande) hulpverleners;
 • Inhoud van communicatie;
 • IP-adres. 

 

3. Doeleinden verwerking

 

De Uylenspiegel verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

4. Grondslagen

 

De Uylenspiegel verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

5. Je dossier

 

De wet verplicht De Uylenspiegel om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht De Uylenspiegel om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

 

6. Geheimhouding

 

De Uylenspiegel heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat De Uylenspiegel alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet De Uylenspiegel het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt De Uylenspiegel als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

 

7. Rechten van jou en je kinderen

 

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

 

8. Verstrekking en verwerking van je gegevens

 

In het kader van de dienstverlening van De Uylenspiegel wisselt de IT-verwerker persoonsgegevens uit met Centrum de Stip zodat Centrum de Stip haar overeenkomst kan uitvoeren.

 

Je persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer De Uylenspiegel aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Uylenspiegel zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

9. Beveiliging

 

De Uylenspiegel vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft De Uylenspiegel passende beveiligingsmaatregelen genomen. De Uylenspiegel maakt gebruik van een beveiligde e-mailverbinding en versleuteld je persoonsgegevens met en een wachtwoord, om zo onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.

 

Ik raad je aan, indien nodig, hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met mij om zo je persoonsgegevens te beschermen.

 

10. Bewaartermijnen

 

De Uylenspiegel zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Uylenspiegel zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

11. Cookies

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Voor meer informatie over Google Analytics kan je deze pagina raadplegen.

 

12. Inzage en correctie

 

Je hebt het recht om De Uylenspiegel een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kan je De Uylenspiegel verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

13. Contact

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:

De Uylenspiegel
Eexterweg 7, 9468 TG Annen,
06 538 50 930

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door De Uylenspiegel, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

De Uylenspiegel kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.